Chương Trình Lễ Phật Đản Sanh 2024

CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHẬT ĐẢN SANH LỄ AN CƯ KIẾT HẠ CHƯ TĂNG NI DL. 05.2024 – PL. 12.04.2568 — 0 — THỨ BẢY: 18.05.2024 Chuẩn bị: Vệ sinh, trang […]