Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation
Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation
Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht Thích Thanh Từ
HT Thích Thanh Từ

Mộng

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ
ht Thích Thanh Từ
HT Thích Thanh Từ

Mộng

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Chương Trình Lễ Phật Đản Sanh 2024

CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHẬT ĐẢN SANH
LỄ AN CƯ KIẾT HẠ CHƯ TĂNG NI

DL. 05.2024 – PL. 12.04.2568

— 0 —

THỨ BẢY: 18.05.2024
 • Chuẩn bị: Vệ sinh, trang trí, dựng lều và sân khấu, sắp xếp nhà bếp.
 • 7:00: Lễ Thỉnh Nguyện của chư Tăng, Ni


CHỦ NHẬT: 19.05.2024 BUỔI SÁNG:

 • 08:45: TĂNG NI, PHẬT TỬ VÂN TẬP
 • 08:55: THỈNH CHUÔNG TRỐNG BÁT NHÃ
  • DÂNG HOA CÚNG PHẬT (Lớp Tiếng Việt)
 • 09:00: KHÓA LỄ PHẬT ĐẢN SANH
 • 09:45: LỄ TẮM PHẬT
 • 10:15: THUYẾT PHÁP
 • 11:20: CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG
 • 11:30: THỌ TRAI

BUỔI CHIỀU:
 • 01:15: LỄ QUI Y
 • 03:00: LỄ AN CƯ KIẾT HẠ CỦA CHƯ TĂNG NI
(Dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Hội trưởng Thích Tuệ Tĩnh)

HOÀN MÃN          CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ MỪNG PHẬT ĐẢN SANH DO LỚP TIẾNG VIỆT PHỤ TRÁCH SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO LÚC 12:30. (Có chương trình riêng) *** Phật tử phát tâm Qui Y xin liên lạc ghi tên với Thầy Hương Đăng