Chương Trình Lễ Phật Đản Sanh 2024

CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHẬT ĐẢN SANH LỄ AN CƯ KIẾT HẠ CHƯ TĂNG NI DL. 05.2024 – PL. 12.04.2568 — 0 — THỨ BẢY: 18.05.2024 Chuẩn bị: Vệ sinh, trang […]

Thông Báo Cuối Khóa 2023

sinh hoat

Tất cả các em học sinh sẽ có bài kiểm tra cuối khóa.  Thời khóa biểu tùy theo lớp vào Chủ Nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 hoặc 18 tháng 6 năm 2023. Xin […]