Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation
Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation
Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht Thích Thanh Từ
HT Thích Thanh Từ

Mộng

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ
ht Thích Thanh Từ
HT Thích Thanh Từ

Mộng

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Thời Khóa Tu Tập

BUỔI SÁNG
3:30 Thức chúng
4:00–6:00 Toạ Thiền
6:30 Tiểu thực
7:00–7:45 Chấp tác (Lao động)
8:00–8:40 Toạ thiền
9:00 Sám hối & Tụng giới
10:00 Toạ Thiền & Tham Vấn
11:30 Thọ trai
BUỔI CHIỀU
12:30–1:00 Chỉ tịnh
1:15 Thức chúng
1:30–2:30 Tọa thiền
4:00 Sám hối
HOÀN MÃN
Ngoài ra, Phật tử có thể tham gia thời khóa hàng ngày của Chư Tăng
Tọa thiền: buổi sáng 4:00 – 6:00 và tối: 7:00 – 9:00.
Sám hối vào lúc 5 giờ chiều.
CHIỀU THỨ BẢY
4:45 Tập trung về Thiền viện
5:00 Truyền giới
5:45 Sám hối
7:30 – 8:30 Tọa Thiền
10:00 Chỉ tịnh
CHỦ NHẬT
3:30 Thức chúng
4:00–6:00 Toạ Thiền
6:30 Tiểu thực
7:00–7:45 Chấp tác (Lao động)
8:00–8:40 Toạ thiền
9:00 Sám hối & Tụng giới
10:00 Thuyết pháp
11:30 Thọ trai
BUỔI CHIỀU
12:30–1:00 Chỉ tịnh
1:15 Thức chúng
1:30-2:30 Tham vấn đạo pháp
2:45–4:00 Tọa thiền
4:00-4:15 Xả giới
4:20 Sám hối
HOÀN MÃN